Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI (GTC) dla osób dokonujących bezpośredniej rezerwacji

Zakres stosowania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) dotyczą usług świadczonych przez Hotel Breitenlee, prowadzony przez Hotel Breitenlee BetriebsgmbH, (zwany dalej „Hotelem”) na rzecz gościa hotelowego i innych partnerów umownych (zwanych dalej „Klientem”). Usługi polegają w szczególności na odpłatnym udostępnianiu miejsc noclegowych, sprzedaży posiłków i napojów, udostępnianiu miejsc parkingowych oraz wszelkich innych powiązanych usług hotelowych.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków, jak również wszystkich przepisów handlowych i innych.

Do wszystkich postanowień nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach stosuje się dodatkowo Ogólne Warunki Handlowe dla Branży Hotelarskiej 2006 z późniejszymi zmianami.

Rezerwacja, depozyt, anulacja

W przypadku rezerwacji grupowych obejmujących więcej niż 5 pokoi należy wpłacić zadatek w wysokości 50% najpóźniej 14 dni przed datą przyjazdu, w zależności od umowy. Bezpłatne anulowanie rezerwacji dla grup liczących 5 lub więcej pokoi jest możliwe maksymalnie 14 dni przed datą przyjazdu. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi w ciągu ostatnich 14 dni przed datą przyjazdu, opłaty za anulowanie zostaną pobrane w całości (100% opłaty za anulowanie).

W przypadku rezerwacji indywidualnych dokonywanych bezpośrednio na miejscu, telefonicznie, mailowo lub poprzez rezerwację internetową na naszej stronie głównej, zostanie pobrana opłata za anulowanie rezerwacji w wysokości 100%, jeśli anulowanie nastąpi w ciągu ostatnich trzech dni roboczych przed datą przyjazdu. Sobota i niedziela nie są dniami roboczymi!

Niewłaściwe postępowanie ze strony klienta

1. uszkodzenie mebli powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 500 Euro (za każdy uszkodzony element).

2. na całym terenie hotelu obowiązuje zakaz palenia. Naruszenie tego postanowienia powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 150 euro. Jeżeli pomieszczenie nie nadaje się do użytku z powodu zadymienia, sprawcę obciąża się pełną utratą zarobków za czas niemożności wynajęcia pomieszczenia.

Jeśli palenie lub przenoszenie ognia spowoduje uruchomienie systemu alarmowego i zaalarmowanie straży pożarnej, powoduje to naliczenie kary umownej w wysokości 1200 euro.

Regulamin korzystania z miejsc parkingowych (Umowa o korzystanie z miejsc parkingowych).

Ogólne; przedmiot zamówienia; zawarcie umowy.
Umowa o korzystanie z boiska jest ważnie zawarta dopiero w momencie wysłania przez hotel potwierdzenia rezerwacji jednego lub kilku boisk. Zapytanie hotelu o zapotrzebowanie rezerwującego na miejsce parkingowe nie stanowi prawnie wiążącej umowy o dostępności miejsca parkingowego, a jedynie niewiążące wezwanie użytkownika do złożenia oferty zawarcia umowy o korzystanie z miejsca parkingowego w odpowiednim czasie przed przyjazdem. Klient nie ma jednak żadnych roszczeń co do udostępnienia (konkretnego) miejsca parkingowego. Przedmiotem umowy jest wyłącznie i ostatecznie przekazanie użytkowania boiska w zamian za zapłatę zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji. Przedmiot zamówienia nie obejmuje w szczególności przechowywania, strzeżenia lub monitorowania wynajętego pojazdu oraz zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to również sytuacji, gdy personel hotelu jest obecny na parkingu lub gdy parking jest obserwowany przez monitoring. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zaparkowania, zabezpieczenia i zamknięcia zaparkowanego pojazdu. W interesie sprawnego działania należy stosować się do poleceń personelu hotelowego. Wszelkie uszkodzenia miejsca postojowego na otwartym terenie, urządzeń garażowych, domu lub innych pojazdów przez klienta muszą być natychmiast i przed wyjazdem zgłoszone do hotelu; to samo dotyczy szkód stwierdzonych we własnym pojeździe klienta.

2) odpowiedzialność.
Hotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowania osób trzecich, w tym za kradzieże, włamania, uszkodzenia itp. niezależnie od tego, czy osoby te są uprawnione czy nieuprawnione do przebywania w garażu. Hotel ponosi odpowiedzialność jedynie za inne szkody majątkowe spowodowane przez niego lub jego pomocników umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania. Ponadto hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez siłę wyższą.

Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji

Obowiązuje prawo austriackie. Miejscem jurysdykcji jest Wiedeń, śródmieście.

OGÓLNE WARUNKI (OWU) dla biur podróży i organizatorów turystyki

odcisk

Arnikaweg 117
1220 Wiedeń

Telefon +4319971870
Faks +4319971870-99

service@hotel-breitenlee.at

Pełna nazwa firmy

Hotel Breitenlee BetriebsgmbH

miejsce prowadzenia działalności

Arnikaweg 117
1220 Wiedeń
Austria

numer UID

ATU 65233400

forma prawna

GmbH

Numer rejestracyjny firmy

FN 334890 tys

sąd rejestrowy

Wiedeń

Zarząd/osoba prawna

Dr. Thomas Riess

cel firmy

hotel

Członkostwo w izbie/stowarzyszeniu zawodowym

Wiedeńska Izba Handlowa

przepisy handlowe

Obowiązujące regulacje handlowe lub zawodowe: Kodeks handlowy 1994, dostępny pod adresem http://www.ris.bka.gv.at

Zastrzeżenie

Zastrzeżenie domyślne:

1. Treść oferty internetowej
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że autor działał umyślnie lub w sposób rażący istnieje wina zaniedbania. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

2. Referencje i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych (linków), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność powstałaby tylko wtedy, gdyby autor był świadomy treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione dla go w celu uniemożliwienia wykorzystania w przypadku treści o charakterze bezprawnym. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych / powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, a także wpisów osób trzecich w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencje i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samej wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Prywatność
Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzanie tych danych odbywa się na wyraźnie dobrowolnej podstawie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – dozwolone bez podawania takich danych lub poprzez podanie anonimowych danych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w wydawnictwie lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do przesyłania informacji, o które wyraźnie nie wnioskowano, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec nadawców tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Ważność niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.

6. Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”) Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo, w stosownych przypadkach, nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

7. Wtyczki społecznościowe
Ta strona korzysta z wtyczek sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, w postaci przycisku „Lubię to” i/lub sieci społecznościowej Google Plus firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043, Stany Zjednoczone, zintegrowany w postaci „przycisku +1”. Wtyczka umożliwia bezpośrednie połączenie przeglądarki użytkownika z serwerem Facebook lub Google. W ten sposób Facebook i Google ustalają informacje (w szczególności datę i godzinę wywołania strony oraz inne informacje związane z przeglądarką) o użytkowniku na stronie. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” Facebooka lub przycisk „+1” Facebooka, podczas gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku lub koncie Google, Facebook lub Google mogą nadal blokować wizytę na stronie internetowej przypisanej do profilu użytkownika użytkownik. Więcej informacji można znaleźć tutaj [http://www .facebook.com/help/186325668085084] i tu[http://www .google.com/intl/de/+/policy/+1button.html] . Odwiedzając witrynę, wyrażasz zgodę na takie wykorzystanie Twoich danych użytkownika.

Rozstrzyganie sporów online

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/odr/ .

odcisk

Arnikaweg 117
1220 Wiedeń

Telefon +4319971870
Faks +4319971870-99

service@hotel-breitenlee.at

Pełna nazwa firmy

Hotel Breitenlee BetriebsgmbH

miejsce prowadzenia działalności

Arnikaweg 117
1220 Wiedeń
Austria

numer UID

ATU 65233400

forma prawna

GmbH

Numer rejestracyjny firmy

FN 334890 tys

sąd rejestrowy

Wiedeń

Zarząd/osoba prawna

Dr. Thomas Riess

cel firmy

hotel

Członkostwo w izbie/stowarzyszeniu zawodowym

Wiedeńska Izba Handlowa

przepisy handlowe

Obowiązujące regulacje handlowe lub zawodowe: Kodeks handlowy 1994, dostępny pod adresem http://www.ris.bka.gv.at

Zastrzeżenie

Zastrzeżenie domyślne:

1. Treść oferty internetowej
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że autor działał umyślnie lub w sposób rażący istnieje wina zaniedbania. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

2. Referencje i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych (linków), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność powstałaby tylko wtedy, gdyby autor był świadomy treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione dla go w celu uniemożliwienia wykorzystania w przypadku treści o charakterze bezprawnym. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych / powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, a także wpisów osób trzecich w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencje i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samej wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Prywatność
Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzanie tych danych odbywa się na wyraźnie dobrowolnej podstawie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – dozwolone bez podawania takich danych lub poprzez podanie anonimowych danych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w wydawnictwie lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do przesyłania informacji, o które wyraźnie nie wnioskowano, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec nadawców tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Ważność niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.

6. Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”) Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo, w stosownych przypadkach, nie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

7. Wtyczki społecznościowe
Ta strona korzysta z wtyczek sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, w postaci przycisku „Lubię to” i/lub sieci społecznościowej Google Plus firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043, Stany Zjednoczone, zintegrowany w postaci „przycisku +1”. Wtyczka umożliwia bezpośrednie połączenie przeglądarki użytkownika z serwerem Facebook lub Google. W ten sposób Facebook i Google ustalają informacje (w szczególności datę i godzinę wywołania strony oraz inne informacje związane z przeglądarką) o użytkowniku na stronie. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” Facebooka lub przycisk „+1” Facebooka, podczas gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku lub koncie Google, Facebook lub Google mogą nadal blokować wizytę na stronie internetowej przypisanej do profilu użytkownika użytkownik. Więcej informacji można znaleźć tutaj [http://www .facebook.com/help/186325668085084] i tu[http://www .google.com/intl/de/+/policy/+1button.html] . Odwiedzając witrynę, wyrażasz zgodę na takie wykorzystanie Twoich danych użytkownika.

Rozstrzyganie sporów online

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/odr/ .