Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI (GTC) dla osób dokonujących bezpośredniej rezerwacji

Zakres stosowania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) dotyczą usług świadczonych przez Hotel Breitenlee, prowadzony przez Hotel Breitenlee BetriebsgmbH, (zwany dalej „Hotelem”) na rzecz gościa hotelowego i innych partnerów umownych (zwanych dalej „Klientem”). Usługi polegają w szczególności na odpłatnym udostępnianiu miejsc noclegowych, sprzedaży posiłków i napojów, udostępnianiu miejsc parkingowych oraz wszelkich innych powiązanych usług hotelowych.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania tych warunków, jak również wszystkich przepisów handlowych i innych.

Do wszystkich postanowień nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach stosuje się dodatkowo Ogólne Warunki Handlowe dla Branży Hotelarskiej 2006 z późniejszymi zmianami.

Rezerwacja, depozyt, anulacja

W przypadku rezerwacji grupowych obejmujących więcej niż 5 pokoi należy wpłacić zadatek w wysokości 50% najpóźniej 14 dni przed datą przyjazdu, w zależności od umowy. Bezpłatne anulowanie rezerwacji dla grup liczących 5 lub więcej pokoi jest możliwe maksymalnie 14 dni przed datą przyjazdu. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi w ciągu ostatnich 14 dni przed datą przyjazdu, opłaty za anulowanie zostaną pobrane w całości (100% opłaty za anulowanie).

W przypadku rezerwacji indywidualnych dokonywanych bezpośrednio na miejscu, telefonicznie, mailowo lub poprzez rezerwację internetową na naszej stronie głównej, zostanie pobrana opłata za anulowanie rezerwacji w wysokości 100%, jeśli anulowanie nastąpi w ciągu ostatnich trzech dni roboczych przed datą przyjazdu. Sobota i niedziela nie są dniami roboczymi!

Niewłaściwe postępowanie ze strony klienta

1. uszkodzenie mebli powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 500 Euro (za każdy uszkodzony element).

2. na całym terenie hotelu obowiązuje zakaz palenia. Naruszenie tego postanowienia powoduje naliczenie kary umownej w wysokości 150 euro. Jeżeli pomieszczenie nie nadaje się do użytku z powodu zadymienia, sprawcę obciąża się pełną utratą zarobków za czas niemożności wynajęcia pomieszczenia.

Jeśli palenie lub przenoszenie ognia spowoduje uruchomienie systemu alarmowego i zaalarmowanie straży pożarnej, powoduje to naliczenie kary umownej w wysokości 1200 euro.

Regulamin korzystania z miejsc parkingowych (Umowa o korzystanie z miejsc parkingowych).

Ogólne; przedmiot zamówienia; zawarcie umowy.
Umowa o korzystanie z boiska jest ważnie zawarta dopiero w momencie wysłania przez hotel potwierdzenia rezerwacji jednego lub kilku boisk. Zapytanie hotelu o zapotrzebowanie rezerwującego na miejsce parkingowe nie stanowi prawnie wiążącej umowy o dostępności miejsca parkingowego, a jedynie niewiążące wezwanie użytkownika do złożenia oferty zawarcia umowy o korzystanie z miejsca parkingowego w odpowiednim czasie przed przyjazdem. Klient nie ma jednak żadnych roszczeń co do udostępnienia (konkretnego) miejsca parkingowego. Przedmiotem umowy jest wyłącznie i ostatecznie przekazanie użytkowania boiska w zamian za zapłatę zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji. Przedmiot zamówienia nie obejmuje w szczególności przechowywania, strzeżenia lub monitorowania wynajętego pojazdu oraz zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to również sytuacji, gdy personel hotelu jest obecny na parkingu lub gdy parking jest obserwowany przez monitoring. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zaparkowania, zabezpieczenia i zamknięcia zaparkowanego pojazdu. W interesie sprawnego działania należy stosować się do poleceń personelu hotelowego. Wszelkie uszkodzenia miejsca postojowego na otwartym terenie, urządzeń garażowych, domu lub innych pojazdów przez klienta muszą być natychmiast i przed wyjazdem zgłoszone do hotelu; to samo dotyczy szkód stwierdzonych we własnym pojeździe klienta.

2) odpowiedzialność.
Hotel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowania osób trzecich, w tym za kradzieże, włamania, uszkodzenia itp. niezależnie od tego, czy osoby te są uprawnione czy nieuprawnione do przebywania w garażu. Hotel ponosi odpowiedzialność jedynie za inne szkody majątkowe spowodowane przez niego lub jego pomocników umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania. Ponadto hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez siłę wyższą.

Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji

Obowiązuje prawo austriackie. Miejscem jurysdykcji jest Wiedeń, śródmieście.

OGÓLNE WARUNKI (OWU) dla biur podróży i organizatorów turystyki